Referentienummer: 39229

Woonforte
Voorzitter Raad van Commissarissen
39229

Voorzitter Raad van Commissarissen

Verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring die richting kan geven aan nieuwe fase Woonforte

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor Woonforte, een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Alphen aan den Rijn, zoekt ERLY een verbindende voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring die richting kan geven aan nieuwe fase Woonforte
Raad van Commissarissen
De RvC van Woonforte oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woonforte zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de gelden de regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvC is tevens werkgever van het bestuur.
   De RvC van Woonforte bestaat momenteel uit zeven leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de raad functioneren twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie.


   De leden RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties en hebben integriteit, transparantie en verantwoording hoog in het vaandel. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.
Profiel: Voorzitter Raad van Commissarissen
   De komende periode zullen een aantal wisselingen in de Raad van Commissarissen van Woonforte gaan plaatsvinden, waardoor er op enig moment sprake zal zijn van bijna een geheel nieuwe RvC. Daarnaast zal in de loop van dit jaar ook de werving worden opgestart voor een nieuwe directeur-bestuurder. Woonforte komt hiermee in een nieuwe fase; dit vraagt bijzondere vaardigheden van de nieuwe voorzitter RvC.
Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
    • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft opgedaan als voorzitter van een Raad van Bestuur dan wel Raad van Commissarissen van een qua grootte vergelijkbare maatschappelijke organisatie;
    •  Als regisseur van het toezichtproces een veilige omgeving creëert en het groepsproces binnen de RvC op professionele wijze weet te leiden:
    • De verbindende spil is in het samenspel tussen bestuur en toezicht, vanuit een integere en open basishouding met ruimte voor reflectie;
    • Invulling weet te geven aan waarde gedreven toezicht en vanuit wederzijds vertrouwen en empathie werkt;
    • De standpunten van de RvC op een heldere manier weet uit te dragen en in lastige situaties als stevige en standvastige gesprekspartner kan optreden;
    • Vergaderingen op een efficiënte en daadkrachtige wijze weet te leiden en daarbij zorgt voor een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren;
    • Bekend is met volkshuisvestelijke vraagstukken en de complexiteit van woningcorporaties;
    • Gericht is op duurzame verandering en ontwikkeling; heeft bij voorkeur ervaring met digitalisering en/of veranderprocessen;
    • Bewaker is van het belang van good governance, compliance en (externe) verantwoording van de RvC;
    • Bij voorkeur binding en/of affiniteit heeft met de regio.
De procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Direct solliciteren
Woonforte afbeelding van internet
Woonforte | Alphen aan den Rijn
Woonforte is een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Alphen aan den Rijn met 107.000 inwoners. Met bijna 11.000 huurwoningen is Woonforte met afstand de grootste verhuurder van sociale huurwoningen in de gemeente Alphen aan den Rijn en een belangrijke partij in de samenwerking met gemeenten en woningcorporaties in de regio Holland-Rijnland.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)