Privacy statement

Erly is een organisatieadviesbureau dat diverse diensten aanbiedt zoals: advies, executive search & interim, assessments en opleidingen.
Voor bovengenoemde werkzaamheden heeft erly uw persoonsgegevens nodig.
Erly vindt het belangrijk dat uw gegevens op een juiste manier worden verwerkt, hieronder lichten wij toe op welke wijze dat gebeurt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Erly verwerkt gegevens van opdrachtgevers en kandidaten.

Persoonsgegevens opdrachtgever:
Erly verwerkt bedrijfs- en contactinformatie zoals naam, e-mail, functie, telefoonnummer.

Persoonsgegevens kandidaat:
Indien een kandidaat solliciteert naar een specifieke vacature, dan wel een open sollicitatie, dan verzamelt erly naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, functie, en indien van toepassing, cv en motivatiebrief.

Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt?

Erly verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Gegevens opdrachtgevers:
Gegevens van opdrachtgevers worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst met erly en vanwege gerechtvaardigde belangen zoals, relatiebeheer en marketing met betrekking tot onze activiteiten en werkzaamheden.

Gegevens kandidaten:
Erly gebruikt de persoonsgegevens van kandidaten voor het invullen van vacatures. Erly houdt persoonlijke informatie in het kandidatensysteem (in portefeuille) om de geschiktheid van een kandidaat te kunnen beoordelen voor toekomstige vacatures.

Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om informatie te verstrekken aan kandidaten over de dienstverlening van onze overige activiteiten, zoals opleidingen en assessments, en de dienstverlening van onze samenwerkingspartner Public Academy.

Kandidaten kunnen via nieuwsbrieven en andere media, informatie ontvangen over activiteiten die mogelijk interessant voor hen kunnen zijn. Kandidaten kunnen zich hiervoor uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Als een kandidaat reageert op een vacature kan erly persoonsgegevens doorsturen naar de opdrachtgever.

Bewaartermijn

Erly verwerkt persoonlijke informatie voor zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren en de bovengenoemde doelen te bereiken. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Een kandidaat of opdrachtgever is niet verplicht om persoonlijke informatie te geven aan erly. Dit kan wel betekenen dat erly de diensten niet kan uitvoeren.

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via info@erly.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het indienen van het verzoek krijgt u antwoord. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoek en het aantal verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die erly bedrijfsmatig gebruikt. De applicaties van erly worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of onbedoeld gebruik.

Derde partijen

Erly schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die persoonlijke informatie van kandidaten en klanten ontvangen. Denk aan o.a. externe leveranciers van erly voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail en telefoniediensten. Deze externe partijen mogen contractueel de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden, ze moeten die geheimhouden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Wijzigingen Privacy Statement

Erly kan dit Privacy Statement periodiek wijzigen. Erly spant zich in om klanten, kandidaten en referenten hierover te informeren.