Referentienummer: 39195

ZOwonen
Voorzitter Raad van Commissarissen
39195

Voorzitter Raad van Commissarissen

Verbindende voorzitter met bestuurlijke ervaring voor nieuw team RvC

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van ZOwonen zijn wij op zoek naar een verbindende voorzitter met bestuurlijke ervaring. 
Raad van Commissarissen
De RvC van ZOwonen bestaat momenteel uit zeven leden en opereert als een collegiaal team. In het nieuwe team van de RvC zullen twee van de vijf leden benoemd worden op een voordracht zetel van de huurders. De RvC van ZOwonen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid, het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. De raad staat het bestuur daarbij met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie. Binnen de RvC van ZOwonen worden de volgende aspecten van professioneel toezicht benadrukt:
 • Beoordeling: de RvC dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en de daarop gebaseerde besluiten van het Bestuur;
 • Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen. Toezicht impliceert beperking;
 • Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een RvC naast de informatie van een bestuurder openstaat voor signalen van diverse stakeholders (OR, huurdersorganisaties, gemeenten en andere externe partijen);
 • Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding moet altijd mogelijk zijn. De onafhankelijkheid van deelgebieden is evident;
 • Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft een RvC voortdurend zowel gevraagd als ongevraagd advies.
De RvC van ZOwonen oefent haar taken uit als eenheid. Het functioneren van de RvC is gediend bij een goede teamsamenstelling; de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. Er worden derhalve een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties en de bepalingen uit de Woningwet. Aanvullend worden per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden.
Profiel
Ter aanvulling van de deskundigheden van de leden van de RvC van ZOwonen zoeken wij naar een verbindende voorzitter met bestuurlijke ervaring. Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
 • Bewezen bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen van een maatschappelijke organisatie;
 • Kennis en/of zicht heeft op bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Kan optreden als sparringpartner van de bestuurder en overige leden RvC en daarbij in de geest van de RvC kan opereren;
 •  Als lid van de remuneratiecommissie visie heeft en uitvoering kan geven aan de rol van de RvC als werkgever van de bestuurder;
 • Kennis en ervaring heeft met leiderschap, management en besluitvormingsprocessen in organisaties;
 • Over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een breed maatschappelijk netwerk beschikt;
 • Zicht en kennis heeft op governance vraagstukken en de rol van de RvC;
 • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sector en een duidelijke visie heeft op de volkshuisvesting;
 • Kennis en inzicht heeft van relevante wet-en regelgeving;
 • In staat is de rol en het functioneren van de interne compliance functie te beoordelen;
 • In staat is om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de raad, reflectie op de thema’s in de volkshuisvesting en voor de ontwikkeling van de organisatie.
Deze procedure is gesloten
ZOlogo2011
ZOwonen| Sittard
ZOwonen is een betrokken woningcorporatie met een gevarieerd woningbestand van ruim 14.000 verhuureenheden in de regionale woningmarkt van de Westelijke Mijnstreek. Zij is een vastgoedbedrijf met een maatschappelijke doelstelling, dat mensen met lage inkomens en kwetsbare personen passende woonruimte biedt gelegen in een leefbare woonomgeving. Sinds 2012 is ZOwonen gevestigd in haar hoofdkantoor in Sittard en verhuurt en verkoopt zij betaalbare woningen in de gemeenten Beek, Brunssum, Echt-Susteren, Onderbanken, Schinnen en Sittard-Geleen. ZOwonen streeft op een transparante manier haar sociale en volkshuisvestelijke doelen bedrijfsmatig na. Zij heeft als doel om voor klanten een zo goed mogelijke woon- en leefsituatie te creëren, passend bij de persoonlijke woonwensen. Dagelijks zetten de 130 medewerkers van ZOwonen zich hiervoor in. Zichtbaar, aanspreekbaar, mensgericht en resultaatgericht zijn de sleutelwoorden voor ZOwonen.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)