Referentienummer: 39193

De Goede Woning
Lid Raad van Commissarissen (profiel volkshuisvesting & vastgoed)
39193

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder op voordracht van de huurders met kennis en ervaring op gebied van volkshuisvesting en vastgoedontwikkeling

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor De Goede Woning, een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Zoetermeer, zoekt ERLY een betrokken toezichthouder op voordracht van de huurders met kennis en ervaring op gebied van volkshuisvesting en vastgoedontwikkeling
Raad van Commissarissen
De RvC van DGW oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat DGW zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvC is tevens werkgever van het bestuur. De RvC van DGW bestaat momenteel uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de raad functioneren twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.
Profiel
Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van DGW zoeken wij naar een ervaren en betrokken toezichthouder op voordracht van de huurders met ervaring en kennis op het gebied van volkshuisvesting en vastgoedontwikkeling. Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:
  • Bewezen bestuurlijke of toezichthoudende ervaring heeft en op de hoogte is van de recente ontwikkelingen in de sector en kennis heeft van volkshuisvesting en vastgoed;
  • Aantoonbaar betrokken is bij maatschappelijke (vastgoed)ontwikkelingen en het vermogen heeft deze te vertalen in opgaven voor de corporatie;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
  • Kennis heeft op het gebied van vastgoedontwikkeling, vastgoedmanagement en duurzaamheid;
  • Inzicht heeft in de werking van de regionale en lokale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor de corporatie;
  • Kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van volkshuisvesting en vastgoed;
  • Betrokken is bij maatschappelijke ontwikkelingen en een duidelijke affiniteit heeft met de huurders;
  • Visie heeft op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie en in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen;
  • Ervaring heeft met bewonersparticipatie en inzicht heeft in sociale processen.
Deze procedure is gesloten
Logo DGW
De Goede Woning | Zoetermeer
De Goede Woning (DGW) is een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Zoetermeer en werkt nauw samen met de corporaties in de regio Den Haag. DGW beheert circa 6.300 sociale huurwoningen en overige eenheden en heeft een goede waardering door haar bewoners. DGW is een financieel gezonde organisatie met een een forse investeringscapaciteit. Naast het verhuren en realiseren van sociale woningen levert zij een actieve bijdrage aan het leefklimaat in buurten en wijken. Door toenemende druk op de betaalbare woningvoorraad in Zoetermeer ligt haar focus op het betaalbaar houden van de woningen en wil zij de wachtduur zoveel als mogelijk beperken. Daarnaast zet zij fors in op het reduceren van het energieverbruik om de woonlasten niet te hoog te laten worden. Zij wil dat de huurders zich “thuis” voelen, zowel in hun huis als in de buurt. DGW werkt hiervoor intensief samen met haar bewoners, belanghouders en partners. DGW zal om nog beter aan de vraag naar sociale huurwoningen in de regio te kunnen voldoen de komende jaren 1500 nieuwe sociale huurwoningen gaan bouwen. Daarnaast wil zij de komende jaren ruim 5.500 woningen van haar bestaande woningvoorraad verder gaan verduurzamen.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)