Referentienummer: 39214

Woningstichting Naarden
Lid Raad van Commissarissen
39214

Lid Raad van Commissarissen

Betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met kennis van het sociale domein

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Naarden zijn wij op zoek naar een betrokken toezichthouder op voordracht van huurders met kennis van het sociale domein
Huurdersbelang Woningstichting Naarden
Huurdersbelang Woningstichting Naarden (HBWSN) is een onafhankelijke vereniging van huurders van de Woningstichting Naarden. HBWSN behartigt de belangen van alle huurders van Woningstichting Naarden op elk gebied van wonen en streeft naar een betere leefbaarheid in de directe leefomgeving. Het bestuur van HBWSN bestaat uit huurders van Woningstichting Naarden die zich op vrijwillige basis inzetten.

HBWSN wil een steunpunt zijn voor de huurders van de Woningstichting Naarden en samen met de huurders zoeken naar oplossingen voor problemen op het gebied van wonen in Naarden. HBWSN wil een belangrijke gesprekspartner zijn op beleidsniveau, zowel voor Woningstichting Naarden als voor de gemeente en andere lokale stakeholders.

In de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Naarden is een vacature voor lid RvC op voordracht van de huurders ontstaan. In deze profielschets treft u nadere informatie over Woningstichting Naarden, de huurdersorganisatie HBWSN, de RvC en het gewenste profiel van het nieuwe lid RvC op voordracht van de huurders. Daar het gaat om een bindende voordracht zullen de huurdersorganisatie en de RvC van Woningstichting Naarden in deze procedure gezamenlijk optrekken.
Raad van Commissarissen
De RvC van Woningstichting Naarden oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woningstichting Naarden zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvC van Woningstichting Naarden bestaat uit vier leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.

De RvC opereert op strategisch niveau. Naast de reguliere vergaderingen vindt jaarlijks een themabijeenkomst plaats. Via de huurderscommissarissen wordt overleg gevoerd met de huurdersbelangen organisatie. De RvC opereert als team in een open sfeer. Dit betekent dat zij elkaar transparant informeren en kritisch zijn op elkaars functioneren. Periodiek evalueert de RvC via een zelfevaluatie haar functioneren.
Lid RvC op voordracht van huurders
Voor de zetel op voordracht van de huurders zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft oog voor de belangen van de huurders en heeft interesse in de verschillende doelgroepen van Woningstichting Naarden. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om een open relatie met de huurdersvertegenwoordiging te onderhouden en is in staat om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd.

Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC dat:
  • Betrokken is bij ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en de complexiteit van het sociaal-maatschappelijke domein goed weet te duiden;
  • Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
  • Een visie heeft op de nieuwe ontwikkelingen in de samenleving;
  • Kennis heeft van de regionale en lokale woningmarkt en de bijbehorende opgaven voor Woningstichting Naarden in relatie tot de doelgroep;
  • Op de hoogte is van recente ontwikkelingen in de corporatiesector en een duidelijke visie heeft op de volkshuisvesting en dit weet te vertalen naar de organisatie;
  • Kennis en inzicht heeft in sociale en demografische processen op regionaal niveau en zicht op leefbaarheidsvraagstukken in de lokale gemeenschap;
  • Kennis en ervaring heeft met het maatschappelijk en politiek speelveld;
  • Affiniteit en/of binding heeft met Naarden en het bijzondere karakter van Naarden kan duiden;
Deze procedure is gesloten
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
nieuw logo Woninstichting Naarden
Woningstichting Naarden | Naarden
Woningstichting Naarden is als kleine zelfstandige corporatie met een eigen werkorganisatie uniek in de regio Gooi en Vechtstreek. Haar woningaanbod bestaat uit bijna 800 woningen, allemaal gelegen in de voormalige gemeente Naarden (sinds 2016 Gemeente Gooise Meren). Omdat de Woningstichting Naarden al ruim 100 jaar actief is in Naarden, is zij nauw verbonden met de inwoners, en in het bijzonder met haar huurders.

Woningstichting Naarden maakt zich sterk voor voldoende betaalbare woningen. De vraag naar woningen binnen de gemeente is groot, terwijl het aanbod beperkt is. Woningstichting Naarden zet zich in om betaalbare en goede huisvesting te bieden aan woningzoekenden die in de gewilde regio geen woning kunnen kopen of woningzoekenden die een vraag naar zorg of begeleiding hebben.

Als kleine corporatie staat zij dicht bij haar huurders en geeft zij op enthousiaste wijze invulling aan haar taak. Woningstichting Naarden is een flexibele organisatie met een menselijke maat. Haar relatie met klanten is persoonlijk en betrokken. Haar dienstverlening is erop gebaseerd dat mensen zoveel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken.

Woningstichting Naarden speelt een actieve rol bij de uitvoering van de regionale en gemeentelijke woonvisies. Daarbij vaart zij haar eigen koers en ontwikkelt zij graag aansprekende nieuwbouwprojecten voor specifieke doelgroepen. De betaalbaarheid, de kwaliteit en het milieu staan daarbij voorop.
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2017.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)