Referentienummer: 39226

Mitros
Lid Raad van Commissarissen
39226

Lid Raad van Commissarissen

Ervaren toezichthouder met ruime kennis van de volkshuisvesting en een maatschappelijk-bestuurlijk netwerk in de stad en regio Utrecht

Volg ons op LinkedIn voor de laatste vacatures
Voor de Raad van Commissarissen van Mitros zijn wij op zoek naar een ervaren toezichthouder met ruime kennis van de volkshuisvesting en een maatschappelijk-bestuurlijk netwerk in de stad en regio Utrecht
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Mitros houdt toezicht op de (statutaire) directie en op de algemene gang van zaken binnen Mitros, inclusief dochterondernemingen. De RvC is klankbord voor de directie en adviseert de directie, gevraagd en ongevraagd. Daarbij weegt de RvC de in aanmerking komende belangen tegen elkaar af. Daarnaast is de RvC werkgever van de directieleden.

De RvC van Mitros bestaat momenteel uit zes leden, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Twee leden zijn benoemd op voordracht van huurdersorganisatie HuurdersNetwerk Mitros en één op voordracht van de ondernemingsraad. De RvC streeft in zijn samenstelling naar diversiteit. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

De RvC vergadert vijf à zes keer per jaar. Daarnaast zijn de leden RvC aanwezig bij diverse overlegvergaderingen met o.a. de OR en de huurdersorganisatie, legt de RvC werkbezoeken af en zijn zij regelmatig aanwezig bij themabijeenkomsten van Mitros. De RvC heeft drie commissies: de auditcommissie financiën, de auditcommissie wonen en de remuneratiecommissie, die drie à vier keer per jaar vergaderen.

De RvC hecht aan een open en transparante werkwijze, waarbij de leden, in goed overleg met de directie, voeling houden met de organisatie en haar stakeholders en waardoor de leden zich in hun toezichthoudende rol door meer laten leiden dan alleen door papier en officiële vergaderingen. Leden van de RvC moeten ieder afzonderlijk een onafhankelijke en kritische bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming bij Mitros. Zij beschikken dan ook over brede deskundigheid en vaardigheid op bestuurlijk niveau, zodat zij op hoofdlijnen het totale beleid kunnen beoordelen.
Profiel
Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC die:
  • toezichthoudende en/of bestuurlijke (eind) verantwoordelijkheid draagt of heeft gedragen voor een naar omvang gelijkwaardig of grotere professionele, dienstverlenende organisatie;
  • in staat is de gewenste én feitelijke maatschappelijke prestatie van Mitros te doorzien, met name op volkshuisvestelijk gebied, en de gevolgen daarvan te doorgronden voor de strategische keuzes die daaruit voortvloeien;
  • als eindverantwoordelijk bestuurder ervaring in het maatschappelijke en/of politieke speelveld op het niveau van de stad Utrecht of de regio;
  • kennis heeft van en visie op de plaats van maatschappelijke organisaties in de samenleving en het politieke en maatschappelijke krachtenveld waarin corporaties functioneren;
  • visie heeft op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie en zicht heeft op de verschillende doelgroepen en stakeholders binnen de woningmarkt van Mitros;
  • beschikt over een groot netwerk van maatschappelijke relaties landelijk, regionaal en/of op het niveau van de stad Utrecht en is bereid om dit netwerk in te zetten om de ambities van Mitros waar te maken;
  • een goed zicht heeft op de maatschappelijke problematiek in de stad Utrecht en de regio en op de bijbehorende opgaven voor Mitros in relatie tot de doelgroep;
  • heeft een duidelijke binding met de stad Utrecht en de regio en een grote betrokkenheid bij de doelgroep van de woningcorporatie; kan zich verbinden met de missie, ambitie en strategie van Mitros.


De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling, onder meer op het gebied van leeftijd, geslacht, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Gelet op de toekomstige samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
Reactie en procedure
Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van Mitros? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lucelle van Hövell, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39226.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Mitros zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.
Sollicitatieformulier

|

Voornaam *
Achternaam *
E-mail adres *
Motivatiebrief
CV uploaden *
Ik accepteer het privacy statement *

Download profielschets Direct solliciteren
download
Mitros
Mitros is een grote woningcorporatie, werkzaam in Utrecht en Nieuwegein. Mitros vindt dat iedereen recht heeft op goed wonen. Mitros is ervoor om dit mogelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. Dit doet zij door het verhuren van goede en betaalbare huizen in leefbare buurten in Utrecht en Nieuwegein. In Utrecht en Nieuwegein wonen 65.000 mensen in huizen van Mitros. De 340 medewerkers zetten zich in om de tevredenheid van de huurders te verhogen. Zij zijn trots op hun werk en werken prettig samen: open, informeel, klant- en doelgericht, met hart voor de zaak en met respect voor elkaars expertise. De kernwaarden van Mitros zijn: aanspreekbaar, verbonden en gezond verstand.

Mitros verandert. Er is een nieuwe organisatiestructuur die het werk in de wijk beter ondersteunt. Zo staat de huurder meer centraal. Een ander speerpunt is de verbetering van het bestaande vastgoed van Mitros. Om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken, zijn ook de processen opnieuw ingericht. Het gewone gewoon goed doen staat bij alles voorop. Samen werkt Mitros aan een nieuwe cultuur die past bij de ambities.

Voor meer informatie over Mitros: https://mitros.nl/over-ons/organisatie/
header-vacatures

Open Sollicitatie

Wij nemen contact met u op zodra wij passende functie voor u hebben.
block-governance

Opleiding Commissarissen Publieke Sector

Lees hier meer over de Opleiding Commissarissen Publieke Sector 2019.
header-assessments

Assessments

Kennis van de persoonlijkheid is belangrijke voorwaarde voor succesprognose.
Solliciteer hier

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Motivatiebrief uploaden

CV uploaden

Geef uw interesse aan

 Commissarissen en toezichthouders Bestuur & Directie Management Professionals Interim

Aanmelden

Aanmelden opleiding Commissarissen Publieke Sector

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)